എടിഎം പണം പിൻവലിക്കലിന് ജനുവരി മുതൽ ചെലവേറും

എടിഎം പണം പിൻവലിക്കലിന് ജനുവരി മുതൽ ചെലവേറും

സൗജന്യ പരിധിക്കു പുറത്തുവരുന്ന എടിഎം ഇടപാടുകൾക്ക് ജനുവരി മുതൽ ചെലവേറും. എടിഎം ഇടപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ നിരക്ക് നൽകേണ്ടി വരും. 2022 ജനുവരി മുതൽ ഓരോ ഇടപാടിനും 20 രൂപയ്ക്ക് പകരം 21 രൂപയും ജിഎസ്ടിയുമാണ് നൽകേണ്ടി വരുക.

പ്രതിമാസം അനുവദിച്ചിട്ടുളള സൗജന്യ ഇടപാടുകൾക്ക് പുറമെ വരുന്നതിനാണ് അധിക നിരക്ക് ബാധകമായിട്ടുളളത്. നിലവിൽ പ്രതിമാസം അഞ്ച് സൗജന്യ ഇടപാടുകളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുളളത്. സാമ്പത്തിക -സാമ്പത്തികേതര ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പടെയുളളതാണിത്.

മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ മൂന്ന് ഇടപാടുകളാണ് സൗജന്യമായി നടത്താനാകുക.നിരക്ക് വർധന സംബന്ധിച്ച് ഇതിനകം ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *