സ്വർണ്ണ വില വർധിച്ചു: പവന് 35,800

സ്വർണ്ണ വില വർധിച്ചു: പവന് 35,800

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണ വില വർധിച്ചു. തുടർച്ചയായി ഇടിവു പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിലയിൽ വർധന. പവന് 240 രൂപയാണ് ഇന്ന വർധിച്ചത്. ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 35,800 രൂപയാണ്. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 4475 ലെത്തി.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കിടെ സ്വർണ്ണത്തിന് 1360 രൂപ താഴ്ന്നിരുന്നു. ഓഹരിവിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങളുമാണ് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. പവന് 120 രൂപയാണ് ഇന്നലെ താഴ്ന്നത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *