എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയുളള ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ചെലവ് ഉയർന്നു

എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയുളള ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ചെലവ് ഉയർന്നു

എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ചെലവുയർന്നു. ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുളള എല്ലാ ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾക്കും 99 രൂപ പ്രോസസിങ്ങ് ഫീസ് ഈടാക്കാനാണ് എസ്ബിഐ തീരുമാനം. ഇതിനു പുറമെ സേവന നികുതിയും നൽകണം.

എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ വ്യാപാര ഔട്ട് ലെറ്റുകൾ ഇ കോമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ,ആപ്പുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം നടത്തുന്ന ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ഇത് ബാധകമായിരിക്കും.

ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇ-മെയിൽ വഴി ഇത് സംബന്ധിച്ചുളള അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇനി മുതൽ എസ്ബിഐ ക്രഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഇഎംഐ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനായോ ഓഫ് ലൈനായോ ഏത് ഉത്പന്നം വാങ്ങിയാലും പ്രോസസിങ്ങ് ഫീസായി 117 രൂപ അധികമായി നൽകേണ്ടി വരും. കാർഡ് കമ്പനികൾ ഈടാക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് പുറമെ ആയിരിക്കും ഈ ഫീസ്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *