ആധാറിലെ ഫോട്ടോയും ഫോൺ നമ്പറും മേൽവിലാസവും ഓൺലൈനായി മാറ്റാം: അപ് ലോഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം

ആധാറിലെ ഫോട്ടോയും ഫോൺ നമ്പറും മേൽവിലാസവും ഓൺലൈനായി മാറ്റാം: അപ് ലോഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം

ആധാറിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന് ആധാർ സെന്ററിൽ പോകുന്നതാണ് പതിവ്. ഇപ്പോൾ ആധാർസെന്ററിൽ പോകാതെ തന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ വിവിരങ്ങൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുളള സൗകര്യം യുഐഡിഎഐ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മൊബൈൽ നമ്പർ, പേര് തുടങ്ങിയവ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മാറ്റുന്നതിനുളള സംവിധാനമാണ് യുഐഡിഎഐ പോർട്ടലിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യുഐഡിഎഐ പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.ഓൺലൈൻ ആധാർ സർവീസ് എന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ,മേൽവിലാസം, ഇമെയിൽ ഐഡി തുടങ്ങിയ വിവിധ ഓപ്ഷനുകളിൽ ആവശ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പുതിയ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റു വിവരങ്ങളും കൈമാറുക. ഒടിപി സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് നടപടി പൂർത്തിയാക്കുക.തുടർന്ന് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി അപ്‌ഡേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *