ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ചെരിപ്പിനും തുണിത്തരങ്ങൾക്കും വില കൂടും

ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ചെരിപ്പിനും തുണിത്തരങ്ങൾക്കും വില കൂടും

ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ചെരിപ്പിനും തുണിത്തരങ്ങൾക്കും വില കൂടും. ഇവയുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 12 ശതമാനമാക്കി വർധിപ്പിക്കാൻ ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരോക്ഷ നികുതി ബോർഡ് നവംബർ 18 ന് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി,

സെപ്റ്റംബറിൽ ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ വിജ്ഞാപനമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ആയിരം രൂപ വരെയുളള തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനവും അതിന് മുകളിൽ 18 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ ജിഎസ്ടി. ഇത് ഏകീകരിച്ച് 12 ശതമാനമാക്കി.

ഇതോടെ 1000 രൂപയിലേറെ വിലയുളള തുണിത്തരങ്ങൾക്കു വില കുറയും. വൈകാതെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ചെരുപ്പിനും തുണിത്തരങ്ങൾക്കും വില കൂടും.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *