ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ബാങ്ക് നൽകുന്ന ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ : അറിയാം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ബാങ്ക് നൽകുന്ന ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ : അറിയാം

കൈയിൽ കാശില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ലഭ്യമാണ്. വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.

എസ്ബിഐയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ട്രിപ്പിൽ 10,000 രൂപയുടെ കിഴിവ് വരെ ലഭിക്കും. ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങിനും ഈ സൗകര്യമുണ്ട്. ആമസോൺ പേ ഐസിഐസിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അഞ്ച് ശതമാനം കിഴിവ് പ്രൈം വരിക്കാർക്ക് നൽകുന്നു. മൂന്ന് ശതമാനം കിഴിവാണ് പ്രൈം അല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്നത്.

ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് എയ്‌സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അഞ്ച് ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക്ക് ഗൂഗിൾ പേ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ അഞ്ച് ശതമാനം ക്യാഷ് ബാക് ബിഗ് ബാസക്കറ്റിനും ഗ്രോഫേഴ്‌സിനും ,നാല് ശതമാനം കിഴിവ് സ്വഗിക്കും, സോമറ്റോക്കും, ഓലയ്ക്കും നൽകുന്നുണ്ട്. ഫ്‌ളിപ്കാർട്ട് ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അഞ്ച് ശതമാനം കിഴിവ് ഫ്‌ളിപ്കാർട്ടിനും മിന്ത്രയ്ക്കും നൽകുന്നു. എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി മില്ലേനിയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അഞ്ച് ശതമാനം കിഴിവ് ആമസോമിനും ഫ്‌ളിപ്കാർട്ടിനും നൽകുന്നുണ്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *