ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം: പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ?

ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം: പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ?

ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അവസരം. വാർഷിക പ്രതിഫലമായി 5.7 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭ്യമാകും. ഇതിനൊപ്പം പിജി ഡിപ്ലോമയും നിങ്ങൾക്ക് നേടാം. ഒക്ടോബർ 23 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

ബിരുദധാരികൾക്കാണ് അവസരം. ഉയർന്ന പ്രതിഫലത്തോടെയുളള ഇന്റേൺഷിപ്പ് ബാങ്കിങ്ങ് രംഗത്ത് എത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച അവസരമാകും. ഇതിനായി പ്രത്യേക പഠന പദ്ധതി തന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫെഡറൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഒപ്പം പ്രകടനത്തിന്റെഅടിസ്ഥാനത്തിൽ 20,000 രൂപ വരെ ഇൻസെന്റ്‌റീവ് നേടാനും അവസരമുണ്ട്.ഓരോ മാസത്തെയും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഗ്രേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അധിക ഇൻസെറ്റീവ് ലഭിക്കുക.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *