അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്ക് സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ്: പ്രധാനമന്ത്രി ഗരിബ് കല്യാൺ യോജന പാക്കേജിന് കീഴിൽ ലഭിക്കുന്ന സഹായത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്ക് സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ്: പ്രധാനമന്ത്രി ഗരിബ് കല്യാൺ യോജന പാക്കേജിന് കീഴിൽ ലഭിക്കുന്ന സഹായത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം

അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം. നിലവിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ലഭ്യമായ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി നീട്ടി നൽകുകയാണ് കേന്ദ്രം. പ്രധാനമന്ത്രി ഗരിബ് കല്യാൺ യോജന പാക്കേജിന് കീഴിലാണ് സഹായം ലഭ്യമാകുന്നത്.

രാജ്യത്ത് കോവിഡ് തുടച്ച് നീക്കുന്നത് വരെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പോരാടുന്നവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കും. നിബന്ധനകളോടെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത്. കോവിഡ് 19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുളള ആശാപ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത് അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകും. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ കൂടാതെയായിരിക്കും പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന അധിക ഇൻഷുറൻസ്.

13.29 ലക്ഷം അംഗൻവാടി പ്രവർത്തകർക്കും,11.79 ലക്ഷം സഹായികൾക്കും പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ സഹായം ലഭിക്കും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ സഹായം ലഭ്യമാണ്. 90 ദിവസത്തേയ്ക്കാണ് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *