കോവിഡ് അടച്ചിടൽ: ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 24 ലക്ഷം പേർക്ക്

കോവിഡ് അടച്ചിടൽ: ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് 24 ലക്ഷം പേർക്ക്

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുളള ആദ്യ അടച്ചിടൽ കാലയളവിൽ ഒൻപത് കാർഷികേതര തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ 23.6 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സർവേ പറയുന്നു.

2020 മാർച്ച് 25 അടച്ചിടൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് 3.07 കോടി തൊഴിലാളികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 2.17 പേർ പുരുഷന്മാരും, 90 ലക്ഷം സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടും.

അടച്ചിടലിന് ശേഷം 2020 ജൂലായ് ഒന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 2.84 കോടിയായി കുറഞ്ഞു. പുരുഷന്മാർ 2.1 കോടിയും സ്ത്രീകൾ 83.3 ലക്ഷവുമായി 16.6 ശതമാനം പേർക്ക് വേതനം കുറഞ്ഞെന്നും 2.17 ശതമാനം പേർക്ക് വേതനം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും സർവേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

അടച്ചിടൽ കാലയളവിൽ ഉത്പാദന മേഖലയിലാണ് വലിയ തൊഴിൽ നഷ്ടം. ഈ രംഗത്ത് 1.25 കോടി തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് 1.11 കോടിയായി. നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ 7.6 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളുളളത് 6.6 ലക്ഷമായി.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *