ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി : അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി : അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നെടുത്ത ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുളള സൗകര്യമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോർട്ടബിലിറ്റി. ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ പോർട്ടബിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നൽകുന്ന സേവനങ്ങളിൽ തൃപ്തരല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് എളുപ്പ് മാറാനാകും.

പോളിസി പുതുക്കൽ തീയതിയ്ക്ക് 45 ദിവസം മുൻപ് നിങ്ങൾ പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യണം. പോളിസി പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പോർട്ടബിലിറ്റി ഫോമിനോടൊപ്പം പുതിയ പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം കൂടി സമർപ്പിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ പോർട്ടബിലിറ്റി അപേക്ഷ പുതിയ ഇൻഷുറർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ,ക്ലെയിം ചരിത്രം അറിയാൻ അവർ ഇപ്പോഴുളള ഇൻഷുററെ സമീപിക്കും. പുതിയ ഇൻഷുറർക്ക് അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയോ നിയന്ത്രിത പരിരക്ഷ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ അവരുടെ അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

പ്രൊപ്പോസൽ ഫോം, പോർട്ടബിലിറ്റി ഫോം, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, മേൽവിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്, ക്ലെയിമുകളുടെ ചരിത്രം,മെഡിക്കൽ ചരിത്രം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *