കേന്ദ്രസർക്കാർ കമ്പനി നിയമ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി നീട്ടി

കേന്ദ്രസർക്കാർ കമ്പനി നിയമ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി നീട്ടി

കേന്ദ്രസർക്കാർ രൂപീകരിച്ച കമ്പനി നിയമ കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി നീട്ടി. 2019 ൽ രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നീട്ടിയത്. കോർപറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം 2019 സെപ്തംബറിലായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിയിരുന്നു.

കമ്പനീസ് ആക്ട്, എൽഎൽപി ആക്ട് എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് കമ്മിറ്റിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 11 അംഗങ്ങളുൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ സമിതി. കോർപറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി രാജേഷ് വർമയാണ് നിലവിൽ ഈ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ.

സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഉദാരവത്കരണ നയങ്ങളുമായാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വിപണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ സംരംഭങ്ങളുണ്ടാക്കാനും അതിലൂടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിയമ നിർമാണങ്ങൾക്കാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ശ്രമം. ഇത് മുൻനിർത്തിയാണ് 2019 ൽ ഈ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത്.

കമ്പനികളുടെയും തത്പരവിഭാഗങ്ങളുടെയും താത്പര്യം കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമ നിർമാണത്തിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സമിതി സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, 2021 സെപ്തംബർ 17 വരെയായായിരുന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ സമിതിയുടെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *