ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 1539 രൂപ അടവ്: കാർ ലോൺ ഇളവുമായി എസ്ബിഐ

ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 1539 രൂപ അടവ്: കാർ ലോൺ ഇളവുമായി എസ്ബിഐ

വിവിധ ബാങ്കുകൾ ലോണുകൾക്ക് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എസ്ബിഐയും ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോം ലോണിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓഫറുകൾ എങ്കിലും മറ്റു ലോണുകൾക്കും ഇളവുകൾ ലഭ്യമാണ്. കാർ ലോണിനും എസ്ബിഐ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 1539 രൂപയാണ് കാർ ലോണിന് തിരിച്ചടവ്. സ്വർണ്ണ വായ്പകൾക്കും പലിശ കുറവാണ്. 7.5 ശതമാനമാണ് പലിശ. ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 1,832 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ വ്യക്തിഗത വായ്പയും എസ്ബിഐ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യോനോ ആപ്പിലൂടെ ലോണിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അധിക ഓഫർ ലഭിക്കും.

എസ്ബിഐ വിവിധ കാർ ലോണുകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ സാധാരണ കാർ ലോണും എൻആർഐ ലോണും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു. 7.75 ശതമാനം മുതലാണ് പലിശ നിരക്ക്. ഫെസ്റ്റീവ് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോസസിങ്ങ് നിരക്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഏഴ് വർഷം വരെയാണ് കാർ ലോൺ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി. ഓൺ റോഡ് തുകയുടെ 90 ശതമാനം വരെയാണ് ലോൺ ലഭിക്കുക. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറുകൾക്കും ലോൺ ലഭ്യമാണ്. 9.75 ശതമാനം മുതൽ 13.25 ശതമാനം വരെയാണ് പലിശ. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താരതമ്യേന പലിശ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *