സ്വർണ്ണ വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ: ഇന്ന് പവന് 34, 720

സ്വർണ്ണ വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ: ഇന്ന് പവന് 34, 720

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ശനിയാഴ്ച വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഗ്രാമിന് 4340 ഉം പവന് 34, 720ഉം ആണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

വെളളിയാഴ്ച ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയും വ്യാഴാഴ്ച ഗ്രാമിന് 30 രൂപയും പവന് 240 രൂപയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഗ്രാമിന് 90 രൂപയും പവന് 720 രൂപയും കുറഞ്ഞു.

സെപ്റ്റംബറിൽ സ്വർണ്ണ വില തുടർച്ചയായി ഇടിയുന്ന പ്രവണതയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിപണി നേരിടുന്നത്. സ്വർണ്ണത്തിന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് 4,5,6 തീയതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 35,600 രൂപയുമാണ്്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *