പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുളള തീയതി നീട്ടി: 2022 മാർച്ച് 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു

പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുളള തീയതി നീട്ടി: 2022 മാർച്ച് 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു

പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളള തീയതി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വീണ്ടും നീട്ടി. 2022 മാർച്ച് 31 വരെയാണ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുളളത്. നേരത്തെ അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയായിരുന്നു.

കോവിഡിനെ തുടർന്നുളള പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ് അറിയിച്ചു.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങൽ, പണം നിക്ഷേപിക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നിലവിൽ പാൻ നിർബന്ധമാണ്. ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട്, മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം എന്നിവയ്ക്കും പാൻ കൂടിയേ തീരു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *