സ്വർണ്ണ വില കുറഞ്ഞു: ഇന്ന് പവന് 35,200

സ്വർണ്ണ വില കുറഞ്ഞു: ഇന്ന് പവന് 35,200

സ്വർണ്ണ വില ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ. പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 35,200 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4400 രൂപയായിരുന്നു വില. ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 35,280 രൂപയായിരുന്നു വില.

ഒരു ഗ്രാമിന് 4410 രൂപയും, ട്രോയ് ഔൺസിന് 1787.78 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം. ഇന്നലെ പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 35,200 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 4,400 രൂപയുമായിരുന്നു വില. ഇതായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഇതുവരെയുളള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.

സെപ്റ്റംബറിലും സ്വർണ്ണവിലയിൽ അനിശ്ചിതത്വം പ്രകടമാണ്. പവന് ഇതു വരെ 160 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം മാത്രം. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് പവന് 35,440 രൂപയായിരുന്നുവില.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *