കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി:പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സഹായ പദ്ധതിയുമായി നോർക്ക

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി:പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സഹായ പദ്ധതിയുമായി നോർക്ക

കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പ്രവാസികളുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി നോർക്ക്. നാട്ടിൽ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി മൂന്ന് പദ്ധതികളാണ് നോർക്ക പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ധനസഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. പലിശ ഇല്ലാതെ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും പലിശ ഇളവോടെ 25 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ രണ്ട് കോടി വരെ നേടാനാകും.

പ്രവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ തിരിച്ചെത്തിയവർക്ക് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പലിശ രഹിത വായ്പ നൽകുന്നത് പ്രവാസി ഭദ്രതാ പേൾ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ്. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകും. രണ്ട് വർഷമാണ് വായ്പ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ വഴിയാണ് പദ്ധതി ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. കുടുംബശ്രീയംഗത്വം നേടിയ വ്യക്തികൾക്കോ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗമായവർക്കോ ആണ് ലോണിന് അർഹത.

രണ്ട് കോടി രൂപ വരെ സഹായം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രവാസി ഭദ്രത മെഗാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെഎസ്‌ഐഡിസിയുമായി ചേർന്നാണ് പദ്ധതി. പദ്ധതി പ്രകാരം 25 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ രണ്ടു കോടി വരെ ലോൺ ലഭിക്കും. 8.25ശതമാനം മുതൽ 8.75 ശതമാനം വരെ പലിശ നിരക്കാണ് വരിക.3.25 ശതമാനം മുതൽ 3.75 ശതമാനം വരെ പലിശ സബ്‌സിഡി നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് നൽകും.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *