ഒറ്റതവണ കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ അയക്കാം: പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സാപ്പ്

ഒറ്റതവണ കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ അയക്കാം: പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സാപ്പ്

വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഡിസപ്പിയറിങ്ങ് ഫോട്ടോസ് ഫീച്ചർ ഒടുവിൽ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമായി. വ്യൂ വൺസ് എന്ന പേരിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ ഫീച്ചറു തന്നെയാണ് വാട്‌സാപ്പിലും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അയക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുളളു.

ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ ഒരാൾക്ക് അയച്ച ശേഷം അയാൾ അത് തുറന്ന് ഒരിക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഫോട്ടോസ് അയക്കാൻ ഒരോ തവണയും വ്യൂ വൺസ് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വ്യൂവൺസ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും സന്ദേശം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഗാലറിയിൽ സേവ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് വാട്‌സാപ്പ് പറയുന്നു. വ്യൂവൺസ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് അയച്ചതോ സ്വീകരിച്ചതോ ആയ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഫോർവാർഡ് ചെയ്യാനോ, സ്റ്റാർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനോ പങ്കിടാനോ വാട്‌സാപ്പ് അനുവിദിക്കില്ല. ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ അയച്ച് 14 ദിവസത്തിനുളളിൽ തുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ നിന്ന് അതു പോകുന്നതാണ്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *