915 രൂപ മുതൽ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ: ഓഫറുമായി ഇൻഡിഗോ

915 രൂപ മുതൽ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ: ഓഫറുമായി ഇൻഡിഗോ

വിമാന ടിക്കറ്റിൽ വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി ഇൻഡിഗോ. 15ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിമാന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകളാണ് ഇൻഡിഗോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഓഫർ വിൽപ്പനയാണ് ഇൻഡിഗോ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 915 രൂപ മുതൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാകും.

ആഗസ്റ്റ് ആറ് വരെയാണ് ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ആകുക. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനും 2022 മാർച്ച് 26 നും ഇടയിൽ നടത്തുന്ന യാത്രകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫ്‌ളൈറ്റുകൾക്കാണ് ഓഫർ ലഭിക്കുന്നത്.

ഇൻഡിഗോയുടെ നോൺ സ്‌റ്റോപ് ആഭ്യന്തര ഫ്‌ളൈറ്റുകൾക്ക് ആണ് ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ എയർലൈന്റെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓഫർ നൽകുക.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *