പ്രോസസിങ്ങ് ഫീസില്ലാത്ത ഭവന വായ്പയെ കുറിച്ച് അറിയാം

പ്രോസസിങ്ങ് ഫീസില്ലാത്ത ഭവന വായ്പയെ കുറിച്ച് അറിയാം

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ വീടെന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോസസിങ്ങ് ഫീസ് ഇല്ലാതെ ഇനി ഭവന വായ്പ ലഭ്യമാകും. എസ്ബിഐ ആണ് പുതിയ ഭവന വായപകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രോസസിങ്ങ് ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഏറ്റവും കുറവ് പലിശ നിരക്ക് തുടരുന്ന ഭവന വായ്പയിൽ എസ്ബിഐ പ്രോസസിങ്ങ് ഫീസായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് വായ്പ തുകയുടെ 0.4 ശതമാനമായിരുന്നു. പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രോസസിങ്ങ് ഫീസ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

യോനോ ആപ്പ് വഴി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.05 ശതമാനം ഇളവ് നൽകും. വനിത അപേക്ഷകർക്ക് ഇതോടൊപ്പം 0.05 ശതമാനത്തിന്റെ അധിക ഇളവും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ എസ്ബിഐയുടെ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക് 6.7 ശതമാനമായിരുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *