വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുളള എൽപിജിയ്ക്ക് വില കൂട്ടി

വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുളള എൽപിജിയ്ക്ക് വില കൂട്ടി

വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുളള എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1623 ലെത്തി. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 72.50 രൂപയാണ് 19 കിലോ വരുന്ന വാണിജ്യ എൽപിജിയ്ക്ക് കൂട്ടിയത്. നേരത്തെ 1550.50 രൂപയായിരുന്നു വില.

അഞ്ചു കിലോയുടെ സിലിണ്ടറിന് 21 രൂപ വർധിച്ച് 454 രൂപയായി. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുളള 14.2 കിലോയുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 841.50 രൂപയിൽ തുടരുകയാണ്. ജൂലായ് ഒന്നിന് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 25.50 രൂപയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 84.50 രൂപയും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഈ വർഷം വീട്ടാവശ്യത്തിനുളള പാചക വാതകത്തിന് 140 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 300 രൂപയിലധികവും വർധിച്ചു. ഫിബ്രവരിയിൽ മാത്രം ഗാർഹിക എൽപിജിയ്ക്ക് മൂന്ന് തവണകളായി 100 രൂപ കൂടി

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *