പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സാപ്പ്: വീഡിയോ കോളിൽ ക്ലബ് ഹൗസിന് സമാനമായ സൗകര്യം

പുതിയ ഫീച്ചറുമായി വാട്‌സാപ്പ്: വീഡിയോ കോളിൽ ക്ലബ് ഹൗസിന് സമാനമായ സൗകര്യം

ജോയിനബിൾ ഗ്രൂപ്പ് സൗകര്യം അവതരിപ്പ് വാട്‌സാപ്പ്. ഗ്രൂപ്പ് കോളിൽ തുടക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് വച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. നേരത്തെ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വീഡിയ കോളിൽ സ്വയം പങ്കെടുക്കാൻ ഉപയോക്താവിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഗ്രൂപ്പ് കോളിലുളള ആരെങ്കിലും അവരെ ചേർത്താൽ മാത്രമേ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുളളു

ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് കോളുകളിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങക്ക് ഇടയ്ക്ക് പങ്ക് ചേരാനാവൂ. പങ്കെടുക്കുന്നവരെയെല്ലാം ചേർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കെല്ലാം കോൾ നോട്ടിഫേക്കൻ വരും.തുടക്കത്തിൽ അതിൽ ചേരാൻ സാധിക്കാതെ വന്നവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കോളിൽ ഇടയ്ക്ക് വച്ച് പ്രവേശിക്കാം.

വാട്‌സാപ്പിലെ കോൾ ലോഗ്‌സിൽ Tap to join എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കോളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കോളിലേക്ക് ആരെയെല്ലാം ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുളളവർ ആരെല്ലാമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന പുതിയ കോൾ ഇൻഫോ സ്‌ക്രീനും വാട്‌സാപ്പ് തയ്യാറാക്കായിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് കോളിൽ പങ്കു ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോളിൽ ആരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാനും സാധിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് കോളുകൾ തുടക്കത്തിൽ അവഗണിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി Ignore ബട്ടനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *