അമൂലിന് പിന്നാലെ പാൽ വില ഉയർത്തി മദർ ഡയറിയും

അമൂലിന് പിന്നാലെ പാൽ വില ഉയർത്തി മദർ ഡയറിയും

ഇന്ധനവില വർധനവിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ പാലിനും അധിക വില കൂട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അമൂലിന് പുറമേ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു മുൻനിര പാൽ വിതരണക്കാരായ മദർ ഡയറിയും പാൽ വില വർധിപ്പിച്ചു.

ലിറ്ററിന് രണ്ടു രൂപ നിരക്കിലാണ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുളള പാലുകൾക്കും ഈ വർധനവ് ബാധകമാണ്. ഉയർന്ന പ്രവർത്തന ചിലവ് കാരണമാണ് വില വർധിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

പാൽ കർഷകരിൽ നിന്നും പാൽ ശേഖരിക്കുന്നതിനുളള ചിലവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ എട്ട് മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ഉയർന്നു. മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കുളള ചിലവും ഉയർന്നു. അതു കൊണ്ടാണ് വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോക്കൺ മിൽക്ക്, ഫുൾക്രീം മിൽക്ക്, ഫുൾ ക്രീം പ്രീമിയം മിൽക്ക്, ടോൺഡ് മിൽക്ക്, കൗ മിൽക്ക് എന്നീ എല്ലാ തരത്തിലുമുളള പാലുകൾക്കും രണ്ടു രൂപ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *