വാട്‌സാപ്പിൽ നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ അറിയാം

വാട്‌സാപ്പിൽ നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ അറിയാം

വാട്‌സാപ്പിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുളള സംവിധാനം ഉണ്ട്. പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്ന മെസേജുകൾ അയക്കുന്നവരെയും, തട്ടിപ്പുകാരെയും എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കാതെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നവരെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം.

ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കോണ്ടാക്ടുകളിൽ നിന്നുളള മെസേജുകളോ, കോളുകളോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അപേഡേറ്റുകളും ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനും വഴിയുണ്ട്. നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്‌സാപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദേശം ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ അതു മനസ്സിലാക്കാൻ ചില സൂചനകൾ നൽകും.

ആ കോൺടാക്ടിലുളള ആൾ അവസാനമായി ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് സീൻ സമയവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒപ്പം ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോയും കാണില്ല. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ആളുടെ ഫോണിലേക്ക് വാട്‌സാപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചാൽ ഒരു ശരി അടയാളം മാത്രമായിരിക്കുക കാണുക. വാട്‌സാപ്പ് വഴികോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുവെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *