പാചകവാതക വില കുത്തനെ ഉയർന്നു: ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ 25 രൂപ വർധിച്ചു

പാചകവാതക വില കുത്തനെ ഉയർന്നു: ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ 25 രൂപ വർധിച്ചു

പാചക വാതക വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 25.50 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. വില വർധനക്കുശേഷം കൊച്ചിയിലെ പുതുക്കിയ വില 841.50 രൂപയായി ഉയർന്നു.

വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 80 രൂപ കൂട്ടി 1550 രൂപയായി. പുതുക്കിയ വില ഇന്നുമുതൽ നിലവിൽ വന്നു.ഇന്ധന വിലവർധനവിനോടൊപ്പം പാചക വാതക വിലയും കുത്തനെ ഉയർത്തിയത് രാജ്യത്തെ കുടുംബങ്ങളുടെ ബജറ്റ് കൂടുതൽ താളം തെറ്റിക്കും.

എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ മാസവവും ആദ്യ ദിവസം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് നേരത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ, ഡീസല് വില ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൽപിജി വില വർധന.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *