സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നു: ഇന്ന് പവന് 36,880 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നു: ഇന്ന് പവന് 36,880 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില ഉയരുന്നു. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കൂടി 36880 ആയി വർധിച്ചു. പവന് 240 രൂപയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 4610 രൂപയാണ് വില.ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 36,640 രൂപയായിരുന്നു.

ഗ്രാമിന് 4590 രൂപയുമായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ മൂന്നിന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 36,960 രൂപയായിരുന്നു ഈ മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണ്ണ വില.

ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണ വില അഞ്ച് മാസത്തെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ഉളളത്. ഒരു ഔൺസിന് 1914.26 ഡോളറാണ്. വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയും ഡോളർ സൂചികയിലെ ഇടിവുമാണ് സ്വർണ്ണ വില ഉയർത്തിയത്. ആഗോള വിപണിയിലെ നേട്ടം രാജ്യത്തെ മാർക്കറ്റുകളിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്്.ട്രോയ് ഔൺസിന് 1911.69 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *