ഒക്ടോബർ മുതൽ റസ്റ്റോറന്റ് ബില്ലുകളിൽ എഫ്എസ്എസ്എഐ ലൈസൻസ് നമ്പർ നിർബന്ധം

ഒക്ടോബർ മുതൽ റസ്റ്റോറന്റ് ബില്ലുകളിൽ എഫ്എസ്എസ്എഐ ലൈസൻസ് നമ്പർ നിർബന്ധം

ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ റസ്റ്റോറന്റ് ബില്ലുകളിൽ എഫ്എസ്എസ്എഐ ലൈസൻസ് നമ്പർ നിർബന്ധമാക്കി. ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ എല്ലാ റസ്‌റ്റോറന്റുകളുടെയും ഫുഡ് ബിസിനസ്സ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും ക്യാഷ് രസീതിലും ഇൻവോയ്‌സിലും ലൈസൻസ് നമ്പറോ, രജിസ്‌ട്രേഷനോ നമ്പറോ നിർബന്ധമായും കാണിച്ചിരിക്കണമെന്ന് എഫ്എസ്എസ്എഐ അറിയിച്ചു.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ പരാതികൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ റസ്റ്റോറന്റ് ബില്ലുകളിൽ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കിയത്. ബില്ലുകളിൽ വിവരം അപൂർണ്ണമായതിനാൽ പലതിലും പരിഹാരം കണ്ടത്താനായിട്ടില്ല.

ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എഫ്എസ്എസ്എഐയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പറോ ലൈസൻസ് നമ്പറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരാതി ലഭിച്ച റസ്റ്റോറന്റിനെതിരെ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാനാകും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കെതിരെ ഓൺലൈനായി പരാതി നൽകാനും സാധിക്കും.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *