റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ആർ.ബി.ഐ: നാല് ശതമാനത്തിൽ തുടരും

റിപ്പോ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ആർ.ബി.ഐ: നാല് ശതമാനത്തിൽ തുടരും

റിപ്പോ, റിവേഴ്‌സ് റിപ്പോ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ റിസർവ് ബാങ്ക് പണ വായപ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിപ്പോ നിരക്ക് നാല് ശതമാനത്തിലും റിവേഴ്‌സ് റിപ്പോ നിരക്ക് 3.35 ശതമാനത്തിലും തുടരുമെന്ന് ആർ.ബി.ഐ ഗവർണ്ണർ ശക്തികാന്തദാസ്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ മോണിറ്ററി പോളിസി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കാനുളള 16,000 കോടി രൂപയുടെ സബ്‌സിഡി തുടരും. 50 കോടി രൂപ വരെ വായ്പയെടുത്തവർക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും. നേരത്തെ 25 കോടിയായിരുന്നു വായ്പ പരിധി.

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വളർച്ചാ പ്രതീക്ഷ 9.5 ശതമാനമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 10.5 ശതമാനം നേടുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *