കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോ; കെഎംആര്‍എല്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു

കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോ; കെഎംആര്‍എല്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു

കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോക്കായി കെഎംആര്‍എല്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. സര്‍ക്കാരിന്റെയും കെ എം ആര്‍ എല്ലിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായിട്ടായിരിക്കും വാട്ടര്‍ മെട്രോ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. വാട്ടര്‍ മെട്രോ കമ്പനിയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് 74% ഓഹരിയും കെഎംആര്‍എലിന് 26% ഓഹരിയുമാണുള്ളത്.

വാട്ടര്‍ മെട്രോ ഗതാഗത സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള മുഴുവന്‍ ഉത്തരവാദിത്തവും അധികാരവും കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോ ലിമിറ്റഡിനാകും ഉണ്ടാവുക. കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിന് പിന്നാലെ വാട്ടര്‍ മെട്രോ കൂടി യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തില്‍ വലിയ കുതിച്ചുകയറ്റമാകും കൊച്ചിയില്‍ ഉണ്ടാവുക.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *