സ്വർണ്ണ വില ഉയരുന്നു: ഇന്ന് പവന് 36,880 രൂപ

സ്വർണ്ണ വില ഉയരുന്നു: ഇന്ന് പവന് 36,880 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില ഉയരുന്നു. ഇന്ന് 160 രൂപ കൂടി പവന് 36880 ആയി വർധിച്ചു. ഗ്രാമിന് 20 രൂപയാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 4610 രൂപയാണ് വില.ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണണത്തിന് 36720 രൂപയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 4590 രൂപയുമായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണ വില അഞ്ച് മാസത്തെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ഉളളത്. ഒരു ഔൺസിന് 1914.26 ഡോളറാണ്. വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയും ഡോളർ സൂചികയിലെ ഇടിവുമാണ് സ്വർണ്ണ വില ഉയർത്തിയത്. ആഗോള വിപണിയിലെ നേട്ടം രാജ്യത്തെ മാർക്കറ്റുകളിലും പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്്.ട്രോയ് ഔൺസിന് 1911.69 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്.

മെയ് ഒന്നിന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 35,040 രൂപയായിരുന്നു. മെയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണ വില ഇതായിരുന്നു. മെയിൽ മാത്രം പവന് 1680 രൂപ ഇതു വരെ വർധിച്ചു. മെയ് 26 ന് ആ മാസത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കായ 36880 ൽ സ്വർണ്ണ വില എത്തിയിരുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *