മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കാം വരുമാനം നേടാം

മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കാം വരുമാനം നേടാം

നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്മാർ്ട്ട് ഫോണുകൾ മാറികഴിഞ്ഞു. അതു കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന കാലമാണ് വരുന്നത്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് അനുവാര്യമായി മാറി കഴിഞ്ഞു. ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ വിദഗ്ധരാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിലൂടെ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ സാധിക്കും.

ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രൊഡക്ട് സെല്ലേഴ്‌സ്, വിവിധ ഓഫീസുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ,ആസ്പത്രികൾ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകൾക്കും മൊബൈൽ ആപ്പ് ആവശ്യമാണ്. ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രാദേശികമായി വികസിപ്പിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്.

വിദേശത്ത് നിന്നുളള ഓർഡറുകളും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. പ്രതിവർഷം 80 എണ്ണത്തോളം തയ്യാറാക്കാനായി സാധിക്കും. ഒരു ചെറിയ ഓഫീസ് സെറ്റ അപ്പ് ആവശ്യമാണ്. നെറ്റ് സർവ്വീസും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു പരിചയമുളളവരും ആവശ്യമാണ്. കംമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്‌ടോപ്പ്, സോഫ്റ്റ് വെയർ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായ മെഷനറികൾ.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *