സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധനവ്: ഇന്ന് പവന് 35,880

സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധനവ്: ഇന്ന് പവന് 35,880

പത്ത് ദിവസത്തെ ഇടിവിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർധനവ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടു ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന ശേഷമാണ് വില ഉയർന്നത്. 120 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 35,880 രൂപയാണ്. 15 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വർധിച്ചത്. 4485 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില.

ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്വർണ്ണ വില ഉയർന്നിരുന്നു. 16 ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയായ 36,920 രൂപയിലെത്തി. പിന്നീട് സ്വർണ്ണ വില താഴേക്ക് പോയിരുന്നു. ഏകദേശം 1200 രൂപ കുറഞ്ഞ ശേഷമാണ് സ്വർണ്ണ വില കൂടിയത്.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നതാണ് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഡോളറിന്റെ വില ഉൾപ്പടെയുളള ഘടകങ്ങളും സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഏറ്റകുറച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *