റിലയൻസ് അറ്റാദായം 46 ശതമാനം വർധിച്ചു

റിലയൻസ് അറ്റാദായം 46 ശതമാനം വർധിച്ചു

സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് 15,479 കോടി രൂപ അറ്റാദായം നേടി. മുൻവർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 46 ശതമാനമാണ് വർധന.

റീട്ടെയിൽ, ഡിജിറ്റൽ, ഓയിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നുളള വരുമാനമാണ് കമ്പനിക്ക് മികച്ച ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയത്. മുൻവർഷം ഇതേ കാലയളവിലെ 1.16 ലക്ഷം കോടിയെ അപേക്ഷിച്ച് വരുമാനം 1.74 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. 49.8 ശതമാനമാണ് വരുമാനത്തിലെ വർധന.

കമ്പനിയുടെ ടെലികോം ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് 19,777കോടി രൂപയാണ് വരുമാനം ലഭിച്ചത്. ഒരാളിൽ നിന്നുളള ശരാശരി വരുമാനം 143.6 രൂപയായി ഉയർത്താൻ റിലയൻസ് ജിയോക്ക് കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ കണക്കെടുത്താൽ 429.5 മില്യൺ വരിക്കാരാണ് ജിയോയ്ക്കുളളത്.

വിപണി മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് റിലയൻസിനുളളത്. 18 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കമ്പനിയുടെ മൂല്യം. ഒക്ടോബർ 19 ന് ഓഹരി വില എക്കാലത്തെയും ഉയരം കുറിച്ച് 2750 നിലവാരത്തിലെത്തിയിരുന്നു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *