ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സേവനം ആരംഭിച്ചു

ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സേവനം ആരംഭിച്ചു

വീസയുമായി ചേർന്ന് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സേവനം ആരംഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ ഇടപാടുകാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സേവനം ലഭ്യമാകുക.

ഉയർന്ന തുക നിക്ഷേപമായുളള ഇടപാടുകാർക്ക് സെലെസ്റ്റ കുടുംബാവശ്യങ്ങ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇംപീരിയോ യുവ പ്രഫഷനലുകൾക്കുളള സിഗ്നെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം കാർഡുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

0.49 ശതമാനം തൊട്ടാണ് പ്രതിമാസ പലിശനിരക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ ഓഫറുകളുമുണ്ടെന്ന് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. നാഷണൽ പേമെന്റ്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് റുപേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും പുറത്തിറക്കും.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *