നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില ഉയർത്തി: 28.72 രൂപ

നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില ഉയർത്തി: 28.72 രൂപ

സംസ്ഥാനത്ത് നെല്ലിന്റെ സംഭരണ വില ഈ സീസൺ മുതൽ കിലോയ്ക്ക് 28.72 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. ഈയിടെ കേന്ദ്രം താങ്ങുവില കിലോയ്ക്ക് 72 പൈസ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ആ വർധന അതേപടി അംഗീകരിച്ചാണ് ഉയർന്ന സംഭരണ വില നൽകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ അറിയിച്ചു. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ കിലോയ്ക്ക് 28 രൂപ നിരക്കിൽ നെല്ലെടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ നെൽകർഷകർക്കും ഏറെ സഹായകമാകുന്ന തീരുമാനമാണിത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം വിളയിൽ 27. 48 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു സംഭരണം.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *