മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശയെ കുറിച്ചറിയാം

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പലിശയെ കുറിച്ചറിയാം

സാധാരണ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ ഉയർന്ന പലിശ നൽകാറുണ്ട്. 60 വയസ്സിന് മുകളിലുളള പൗരന്മാരുടെ നിക്ഷേപത്തിനാണ് ഉയർന്ന് പലിശ ലഭിക്കുക. മുതിർന്ന് പൗരന്മാർക്കായി ബാങ്കുകൾ പ്രത്യേക സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധിതകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്ബിഐ,എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾക്കെല്ലാം ഇത്തരം സ്‌കീമുകൾ ഉണ്ട്.

ഉയർന്ന പലിശ

ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുളള പ്രത്യേക എഫ്ഡി പദ്ധതിയാണ് ഗോൾഡൻ ഇയേഴ്‌സ് എഫ്ഡി. ഇത് പ്രകാരം മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് 6.30 ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കും.സാധാരണ എഫ്ഡി നിക്ഷേപകരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് 80 ബിപിഎസ് അധിക എഫ്ഡി പലിശനിരക്കാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് 6.25 ശതമാനം വരെ പലിശ നൽകുന്നുണ്ട്.ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയും ഇതേ പലിശ നിരക്കാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ പ്രത്യേക എഫ്ഡി പദ്ധതിയ്ക്ക് പലിശ നൽകുന്നത്. എസ്ബിഐയും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി പ്രത്യേക സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക എഫ്ഡി പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ 80 ബേസിസ് പോയന്റ് അധിക പലിശയാണ് ലഭിക്കുക.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *