പാൻ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടപാടുകൾ നടത്താനാകില്ല

പാൻ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടപാടുകൾ നടത്താനാകില്ല

പാൻ കാർഡ് പല ഇടപാടുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒന്നാണ്. ആദായ നികുതി റിട്ടേണിന് പുറമെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും പാൻ ഇന്ന് അനിവാര്യമാണ്. ആധാർ പാനുമായും ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പുതിയ ഡെബിറ്റ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ വേണമെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്.

ഇരു ചക്രവാഹനങ്ങൾ ഒഴികെയുളള മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുകയോ, വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും പാൻ കാർഡ് വേണം. ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലോ, സഹകരണ ബാങ്കിലോ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനും പാൻകാർഡ് ആവശ്യമാണ്. ഓഹരി വ്യാപരത്തിനായി ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നതിനും പാൻകാർഡ് ആവശ്യമാണ്. 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുളള പണം ഇടപാടുകൾ, മറ്റ് ബില്ലുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം പാൻ കാർഡ് കൂടിയേ തീരു.

50,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുളള കടപ്പത്രങ്ങൾ വാങ്ങണമെങ്കിലും പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ്. ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കിലോ നിക്ഷേപം നടത്താനും പാൻകാർഡ് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തിൽ 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ തുകയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്താനും പാൻ കാർഡില്ലാതെ സാധിക്കില്ല.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *