കോവിഡ് കാലത്ത് അധികം ചെലവില്ലാതെ പ്രതിദിനം 500 രൂപ സമ്പാദിക്കാം

കോവിഡ് കാലത്ത് അധികം ചെലവില്ലാതെ പ്രതിദിനം 500 രൂപ സമ്പാദിക്കാം

കോവിഡ് കാലത്ത് വളരെയധികം സാധ്യതയുളള കുടുംബ ബിസിനസ്സാണ് പിപിഇ കിറ്റ് നിർമ്മാണ്. തയ്യൽ അറിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ സംരംഭം സുഗമമായി തുടങ്ങാനാകും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും തയ്യൽ അറിയാവുന്ന നിരവധി സ്ത്രീകളാണ് ഉളളത്. അവർക്ക് ഇതൊരു കുടുംബ ബിസിനസ്സായി ആരംഭിക്കാനാകും.

വീട്ടിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തയ്യൽ മെഷിൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിപിഇ കിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുക്കാം. കൂടുതൽ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും ആവശ്യമില്ല. നോൺ വൂവൻ ഷീറ്റുകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്‌കൃത വസ്തു. ഇത് ടൗണിലെ സ്വകാര്യ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും ധാരാളമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

അത് റോളുകളായി വാങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. ശരാശരി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാകത്തിന് പിപിഇ കിറ്റുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയും ആവാം. പിന്നീട് തയ്യൽ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം. ആസ്പത്രികൾ കേന്ദ്രികരിച്ചും ലാബുകളും മറ്റ് പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളും വഴി വിപണനം നടത്താം. ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വഴിയാണ് നന്നായി വിൽക്കാവുന്നത്. പി.പി.ഇ കിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വലിയ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വലിയ ടേബിളും, കട്ടിങ്ങ് മെഷീനും, ഓട്ടോ മാറ്റിക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങ് മെഷീനും വേണം. 50,000 രൂപയുടെ നിക്ഷേപം മതിയാകും.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *