പുതിയ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസിയുമായി എല്‍ഐസി

പുതിയ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസിയുമായി എല്‍ഐസി

എല്‍ഐസിയുടെ പുതിയ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി വിപണനം ആരംഭിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം പോളിസിയില്‍ അംഗമാകാം. മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക് 80 വയസ് വരെയും കുട്ടികള്‍ക്ക് 25 വയസ് വരെയും പോളിസിയിലൂടെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു.
പോളിസി ക്ലെയിം ഇല്ലാത്ത ഓരോ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനും കാഷ് ബെനിഫിറ്റിന്റെ അഞ്ചു ശതമാനം വീതം, നോ ക്ലെയിം ബെനിഫിറ്റ് ആനുകൂല്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

പോളിസിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ 263 പ്രധാന സര്‍ജറികള്‍ക്ക്, പ്രതിദിന ആനുകൂല്യത്തിന്റെ നൂറു മടങ്ങുവരെ പരിരക്ഷയുണ്ട്.
പോളിസി അംഗങ്ങളായ കുടുംബനാഥന്, മരണം സംഭവിച്ചാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള പ്രീമിയം ഒഴിവാക്കി നല്‍കുകയും പോളിസിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിരക്ഷ തുടര്‍ന്നു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അംഗമാകുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികള്‍ക്കും, മൂന്നു വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു തവണ, ഹെല്‍ത്ത് ചെക്കപ്പിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും പോളിസിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം തുകയ്ക്ക്, ആദായനികുതി സെക്ഷന്‍ 80 ഡി അനുസരിച്ച് ഇളവു ലഭിക്കും

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *