സുസ്ഥിര വികസനസൂചിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കേരളം വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

സുസ്ഥിര വികസനസൂചിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കേരളം വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയ സുസ്ഥിര വികസനസൂചിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ കേരളം വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 75 പോയിന്റ് നേടിയാണ് ഇത്തവണ കേരളം ഒന്നാമതെത്തിയത്. സുസ്ഥിര വികസനസൂചിക റിപ്പോര്‍ട്ട് ആരംഭിച്ച 2018ല്‍ 69 പോയിന്റ് നേടിയാണ് കേരളം ഒന്നാമതെത്തിയതെങ്കില്‍ 2019ല്‍ കേരളത്തിന്റെ പോയിന്റ് 70 ആയി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കല്‍, വിശപ്പു രഹിത സംസ്ഥാനം, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളില്‍ കേരളം ആദ്യസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇടംനേടി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുന്നോട്ടു വച്ച സുസ്ഥിരവികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ അധികരിച്ചാണ് നീതി ആയോഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. 16 വിഷയങ്ങളില്‍ നേടിയ നേട്ടങ്ങള്‍ നീതിആയോഗ് സുസ്ഥിര വികസനസൂചികയില്‍ പരിഗണിച്ചു.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *